nieuws

06-05-2019

Agenda ALV 23 mei 2019

ALV Coöperatie PO, 25 mei 2021
Aanvang: 12.00 uur
Locatie: online
(link is na aanmelding verzonden)

 

Aanwezig:
Kees-jan de Swart (bestuur; voorzitter), Henk van Droffelaar (bestuur), Marijke Wiederholt (Nieuwe
Regentesseschool), Frans Ebskamp (VSNON), Roelof Huisman (De Vink), Jeannette Ridderhof (’t
Ronde), René Derksen (Aan de basis), Ronald de Moor (Van der Huchtscholen), Peter Warnders
(verslag)

 

Verslag
1. Welkom en opening
- De voorzitter opent de vergadering. Daniël van den Berg is verhinderd; Kees-Jan de Swart zit
voor. Lianne van den Essenburg kan door technische problemen niet deelnemen.
- Er volgt een korte voorstelronde.
- De agenda wordt vastgesteld.

 

2. Jaarrekening 2020
- Er zijn geen vragen.
- De jaarrekening wordt vastgesteld.

 

3. Begroting 2021

(de contributie blijft gehandhaafd op € 0,25 per leerling en een vaste voet van € 90,00)
- René Derksen: het eigen vermogen stijgt een beetje. Wat gaan we daar mee doen?
- Kees-Jan de Swart: er zijn wat minder leden, voorzichtigheidshalve is daarom door het bestuur op dit punt geen actie genomen. Er is ruimte om actie te nemen:

fysieke bijeenkomsten, gasten etc. Bij punt 5 kunnen we dit verder meenemen. Voor fysieke bijeenkomsten met gasten (vaak bekende sprekers die ook elders optreden) was de laatste jaren weinig animo.
- De begroting wordt vastgesteld.

 

4. Samenstelling bestuur:

Kees-Jan de Swart, Henk van Droffelaar, Lianne van den Essenberg, Daniël van den Berg
a. Kees-Jan de Swart verlaat per 17 november 2021 het onderwijs. Hij zal dan ook terugtreden als bestuurder van de Coöperatie. Kandidaten voor zijn opvolging kunnen zich reeds melden
- Bestuur komt ongeveer 3 maal per jaar bijeen. Bezien wordt wat er speelt en waar de Coöperatie op moet inspelen. Belangstellenden voor het bestuur kunnen zich melden bij Peter Warnders.

 

5. Wat zijn verwachtingen van de leden van de Coöperatie, zie ook www.cooperatiepo.nl
- Frans Ebskamp: zijn referentiekader is de Coöperatie VO: richt zich tot alleen eenpitterzaken; is regelmatig contact met voorzitter VO-raad. Bewaken van het geluid dat eenpitters geen kwaliteit zouden kunnen leveren staat centraal.
- Kees-Jan: Coöperatie PO heeft ook dit doel, maar door corona heeft dat min of meer stil gelegen. We hebben contacten met de PO-Raad en doen mee in de werkgroep Financiën. En komen zo op voor de eenpitter
- Marijke Wiederholt: mist de relatie van de PO-Raad met eenpitters. Waar we zitten we in de PO-Raad nog goed? Ze heeft zorgen om een goede vertegenwoordiging binnen de PO-Raad.
- Kees-Jan: dit is een aandachtspunt voor bestuur.
- Marijke: de stem van de eenpitters klinkt formeel door via de Coöperatie.
- Kees-Jan: klopt, maar er waren de laatste tijd wel minder specifieke eenpitterzaken. Daarom is zelfs gedacht de Coöperatie op te heffen. Bij de ALV van de PO-Raad trad de Coöperatie als gemachtigde namens de leden op.
- Marijke: stuur bij iedere ALV van de PO- Raad een bericht naar de leden om de status te laten weten (wel / geen actie van Coöperatie nodig).
- Kees-Jan neemt deze tip mee.
- Marijke: weten we de stand van zaken rondom de CAO en vereenvoudiging bekostiging? Of gaat dat via PO-Raad?
- Kees-Jan: vragen kunnen ook bij Coöperatie worden neergelegd.
- Peter: zal laatste info over Vereenvoudiging bekostiging toesturen. (Er is een overgangsregeling, met maatwerk als sluitstuk.)

 

6. Rondvraag
- Ronald de Moor: wat zijn de doelstellingen van bestuur?
- Kees-Jan: dicht bij vuur zitten en invloed aanwenden. Meer vooruit kijken is altijd goed.
- René: doelstellingen zouden aangescherpt kunnen worden (zie website).
- Kees-Jan: neemt dit mee naar het bestuur.
- Roelof Huisman: bestuur zou wat alerter moeten zijn; anders dreigt het gevaar van opzeggen van leden. Meeste informatie haalt hij bij PO-Raad.
- Kees-Jan: de gemaakte opmerkingen neemt hij meer naar het bestuur. Hij sluit de vergadering.