nieuws

14-07-2017
Verslag themabijeenkomst 31 mei 2017

Verslag Themabijeenkomst privacy, éénpitter netwerkbijeenkomst met PO-Raad en ALV Coöperatie PO

d.d. 31 mei 2017, Vergadercentrum Domstad Utrecht

 

Aanwezig:

Daniël vd Berg (voorzitter), Harry Timmermans (penningmeester), Jos Rijk,

Marjan van Grieken, Theo Schaafsma, Hans Kersten, René Derksen, Guido Vink, C. Heersink, Anja de Leeuw, Wouter Huijnink, Petra den Hollander, Violette van Empel (ambtelijk secretaris coöperatie PO / verslag)

 

Sprekers ochtend:

Bastiaan Vader (kennisnet), Job Vos (Kennisnet)

 

Sprekers middag:

Reinier Goedhart (PO-Raad), Maurits Huigsloot (PO-Raad)

 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Het ochtenddeel wordt verzorgd door Kennisnet.

 

10.15-12.30       Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Job Vos, adviseur privacy van Kennisnet neemt de deelnemers mee in de veranderende wereld als gevolg van ICT. Scholen maken steeds meer gebruik van ICT, waardoor meer gegevens van leerlingen en personeelsleden verwerkt en gebruikt worden. Met deze gegevens dienen werkgevers zorgvuldig om te gaan en werkgevers moeten rekening houden met een aantal eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het privacy recht houdt in, dat je als werkgever alleen gegevens bezit die je hoort te hebben. Accountants controleren steeds strenger en zullen in de komende jaren steeds strenger op informatiebeveiliging en cybersecurity gaan controleren. Het niet melden van een datalek, wat betekent een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan een hoge boete betekenen (820.000 euro boete bij het niet melden van een datalek wordt genoemd). Er is nog geen boete in de onderwijssector opgelegd. De kans bestaat wel dat die in de komende 1 – 2 jaar opgelegd gaat worden. Job Vos benadrukt dan ook het belang hier beleid/aandacht aan te schenken. Zorg dat je bezig bent actie te ondernemen inzake de informatiebeveiliging en privacybescherming.

Voor foto’s van leerlingen kan de boete oplopen tot 5.000 euro. Werkgevers moeten één keer toestemming vragen voor foto’s van leerlingen. Daarna kan volstaan worden met het melden dat er foto’s gemaakt worden en waar ze voor gebruikt kunnen worden. Het is van belang dat scholen hier in de communicatie naar ouders aandacht aan blijven besteden.

De nieuwe AVG gaat in per 25 mei 2018. De maatregelen zijn niet allemaal nieuw, de helft tot driekwart staat namelijk al in de huidige wetgeving. Van belang is de MR (en medewerkers) bewust te maken van privacy en informatiebeveiliging en de eisen/regels die daarover gelden. Informatiebeveiliging en privacy (afgekort met de term IBP) kan als onderdeel van de RIE meegenomen worden. Het is een onderdeel van sociale veiligheid. Geadviseerd wordt in het sociale veiligheidsbeleid ook aandacht te besteden aan IBP. Daarmee moet het niet gezien worden als losstaand deel maar integreer het in bestaande beleidsstukken.

Wat kan de school doen?

-    Zorg voor bewustwording (via Kennisnet zijn tools en informatie te vinden. Ook gaat Kennisnet trainingen aanbieden voor medewerkers).

-    Met leveranciers bewerkersovereenkomsten overeenkomen. Sommige leveranciers nemen hiertoe zelf al initiatief. Het is echter de verantwoordelijkheid van de school om met partijen over een dergelijke overeenkomst te beschikken. Als de leverancier er niet zelf mee komt, moet je als school er mee komen. Hierbij gaat het om alle leveranciers waarmee leerling- of personeelsgegevens uitgewisseld worden. Tussen school en samenwerkingsverband is een bewerkersovereenkomst niet nodig.

-    Een functionaris gegevensbescherming aanstellen. Dit kan geen bestuurder zijn. Deze functionaris kan ook in samenwerking met andere scholen/partijen aangesteld worden(o.a. gezamenlijk vanuit de coöperatie PO/VBS zijn als voorbeeld genoemd).

Bastiaan Vader (Kennisnet) is een training aan het ontwikkelen voor medewerkers in het kader van IBP. Deze training is gericht op bewustwording, wachtwoordenbeleid en hoe ga je er mee om. Ook zal er aandacht komen voor een opleiding voor de functionarissen gegevensbescherming. Informatie is te vinden via Kennisnet: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy

Afgesloten wordt met een spel; kahoot.it waarbij de deelnemers getest worden op hun opgedane kennis.

 

13.30 – 14.45 uur       Netwerken eenpitters met PO-Raad              

Voor het netwerkdeel is Reinier Goedhart vanuit de PO-Raad aanwezig om een toelichting te geven op de verschillende onderwerpen en het gesprek met de deelnemers te voeren.

 

Ingegaan wordt op:

-    ALV PO-Raad van 15 juni 2017

-    Modernisering bekostiging (waarom, waar naar toe, invoering). Het formatieproces dient afgewacht te worden alvorens er verdere stappen gezet kunnen worden in de modernisering van de bekostiging.

-    Bestuurlijke visitatie: PO-raad heeft een aanbod voor bestuurlijk visitatietraject. PO-Raad is nog op zoek naar eenpitters die hun bestuurlijk handelen onder de loep willen nemen. Dit gaat starten in najaar 2017. Eenpitters die interesse hebben kunnen zich aanmelden via de PO-Raad.

-    Maurits Huigsloot van de PO-Raad gaat in op het advies van de monitorcommissie en aanpassingen code goed bestuur.  

o    Er komt aanscherping onverenigbare functies

o    Schoolbestuurders mogen niet tevens toezichthouder bij een ander schoolbestuur in het PO zijn of in aanpalende sector binnen het voedingsgebied. De aanpalende sector voor PO is VO.

o    Oud toezichthouders kunnen niet binnen vier jaar opnieuw benoemd worden.

o    Transparantie; voor betaalde/onbetaalde nevenfuncties dient de schoolbestuurder bij toezichthouder akkoord te vragen.

o    Toezichthoudende rol kan bij één schoolbestuur voor maximaal 8 jaar.

o    Jaarlijkse evaluatie. Per 1 juni aanstaande voert de MR twee maal per jaar overleg met de toezichthouder.

-    Inkoopcoöperatie; gezamenlijke ICT-voorzieningen voor onderwijs. Meer informatie via kennisnet.

 

 

23-03-2017
Data 2017

-          ALV: 31 mei 2017, 10.00 – 17.00 uur, Domstad

’s Ochtends een themagedeelte betreffende privacy, ’s middag netwerk i.s.m. PO Raad en ALV van de coöperatie.

 

-          Bestuursvergadering: 28 september 2017

 

-          ALV: 9 november  2017, 10.00 of 13.00 – 17.00 uur, Domstad

Eventueel  ‘s ochtends een themagedeelte, in ieder geval ’s middag netwerk i.s.m. PO Raad en ALV van de coöperatie.